1. Identifikasjon av firmaadresse for enhet ansvarlig for arkiverte data

I samsvar med lov 34/2002 fra 11. juli 2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel informerer vi om organisasjonens identifikasjonsdata:

 • Firmaadresse: CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL
 • Land: Spania
 • Telefon: (+34) 96 585 38 50
 • E-post: hospital@clinicabenidorm.com
 • Adresse: Avenida Alfonso Puchades 8, 03501 Benidorm (Alicante), Spania.
 • Org.nr. (N.I.F.) / Skattenr. (C.I.F.): B07060478
 • Formål: Helse
 • Registreringsdata: INNSKREVET i Balearenes foretaksregister i Bind 563, Bok 482 av § 3 i aksjeselskapregisteret, Folie 145, Ark nr. 12 422, første registrering.
 1. Generell informasjon.

Disse generelle vilkårene regulerer bruken av tjenestene på nettstedet https://www.clinicabenidorm.com/ eid av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, som er tilgjengelige gratis for brukere av Internett og der abonnement eller registrering ikke kreves for å ha tilgang. Imidlertid kan registering av Brukeren på nettstedet kreves for å få tilgang til visse tjenester eller produkter. Bruk av vårt nettsted gir status som bruker og innebærer Brukerens fullstendige og reservasjonsløse godkjennelse av alle Generelle vilkår i den versjon som er publisert av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL idet Brukeren går inn på vår nettside, så vel som av våre retningslinjer for personvern og behanding av personopplysninger. Brukeren bør lese de Generelle vilkårene nøye hver gang nettstedet vår benyttes. På samme måte er bruken av Tjenesten underlagt alle varsler og meldinger, brukerregler og -instruksjoner som er meddelt Brukeren av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL i samsvar med disse Generelle vilkårene, så lenge brukeren ikke har motsatt seg disse.

Den registererte Brukeren kan når som helst melde seg ut som Bruker av nettstedet, uten at dette vil ha tilbakevirkende kraft, enten via Internett, ved å ringe (+34) 96 585 38 50 eller ved å sende en e-post til hospital@clinicabenidorm.com

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til nettstedet sitt når som helst og uten forvarsel for Brukere som bryter de gjeldende Generelle vilkårene eller de særskilte vilkårene som gjelder.

 1. Generelle vilkår

Generelt sett forplikter Brukeren seg til å oppfylle kravene i de gjeldende betingelser og vilkår for bruk, til å alltid overholde loven og handle i tråd med beste praksis og i god tro, til å utvise passende aktsomhet i forhold til tjenesten som mottas, og til å ikke benytte nettsiden https://www.clinicabenidorm.com/ på en måte som kan hindre, skade eller forringe den normale driften av denne, eiendeler eller rettigheter tilhørende CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, andre Brukere eller en hvilken som helst tredjepart.

Spesielt, og uten at dette innebærer noen slags begrensninger av de generelle forpliktelsene Brukeren påtar seg i henhold til forrige avsnitt, forplikter Brukere av https://www.clinicabenidorm.com/ seg til å:

  • Ikke laste opp, lagre eller videreformidle, på eller fra nettstedet, informasjon eller materiell som kan være æreskrenkende, injurierende, uanstendig, truende, rasistisk eller oppfordre til vold eller diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, ideologi, religion eller som på noen som helst måte angriper tredjeparters moralske prinsipper, offentlig orden, fundamentale rettigheter, offentlige friheter, ære, intimitet eller anseelse og generelt gjeldende lovgivning.
  • Ikke laste opp, lagre eller videreformidle, på eller fra nettstedet, noen slags dataprogram, data, virus, kode, maskinvare, telekommunikasjonsutstyr eller noe annet utstyr eller elektronisk eller fysisk enhet som kan føre til skader på nettsiden, på noen av tjenestene eller på utstyr, systemer eller nettverk tilhørende CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, enhver Bruker eller en hvilken som helst tredjepart. Eller, som på en hvilken som helst annen måte kan kunne føre til endring i eller hindring av normal drift for disse.
  • Brukeren bør lagre «Brukernavnet» og «Passordet» utstedt av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL på en egnet og sikker måte siden disse elementene vil identifisere brukeren og gi tilgang til de ulike tjenestene som tilbys på nettstedet, og Brukeren forplikter seg til å ikke la tredjeparter benytte disse eller ha tilgang til dem, og påtar seg ansvaret for skade og ulempe som kan oppstå som et resultat av misbruk av disse. Vi anbefaler å bruke robuste og komplekse passord for at de ikke skal være lette å finne eller gjette for andre. Derfor anbefaler vi å bruke både bokstaver og tall i passordet. Brukeren er ansvarlig for alle kostnader og for skader og ulemper som skyldes at tjenestene har blitt brukt av tredjeparter som har benyttet Brukerens passord og brukernavn, der grunnen er at Brukeren ikke har beskyttet disse godt nok eller har mistet dem.
  • Brukeren vil ikke ødelegge, endre, benytte til egne formål, sette ut av funksjon eller skade data, informasjon, programmer eller elektroniske dokumenter tilhørende CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL eller tredjeparter.
  • Brukeren vil ikke hindre andre Brukere i å benytte tjenester fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL eller lignende tjenester fra en annen organisasjon.
  • Brukeren bør særlig avstå fra å utføre handlinger i strid med lover og retningslinjer for vern av personopplysninger, markedet og forbrukerne, intellektuell eiendomsrett, skattemessige retningslinjer og personers eller organisasjoners ære, intimitet, anseelse og navn.
  • Det er forbudt for Brukeren å fjerne, unngå eller endre data om opphavsrett («copyright») og andre data som viser til rettigheter for CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL eller dets eiere og som er angitt i innholdet, så vel som tekniske beskyttelsesanordninger og informasjonsmekanismer som måtte være en del av innholdet.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan, etter egen vurdering, avslutte leveransen av tjenestene øyeblikkelig om Brukerens handlinger ikke oppfyller de kravene i de vilkår og betingelser som er beskrevet her.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet uten forvarsel, for å oppdatere, endre, modifisere, legge til eller slette innholdet i portalen eller dens design. Portalens innhold oppdateres regelmessig. Ettersom oppdateringen av informasjonen ikke er umiddelbar, foreslår vi at du sjekker gyldigheten og nøyaktigheten av informasjonen som finnes på nettstedet.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan, når som helst og uten forhåndsvarsel, endre de gjeldende Generelle vilkårene samt de spesielle vilkårene som gjelder, ved å publisere disse endringene på nettstedet for at brukerne skal kunne gjøre seg kjent med dem.

 1. Intellektuell og industriell opphavsrett
 1. Struktur, utforming og metode for presentasjon av elementene [grafikk, bilder, filer, logoer, fargekombinasjoner og ethvert annet element underlagt opphavsrett] er beskyttet av opphavsrettigheter for intellektuell eiendom der eier er CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

Gjengivelse, transformasjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, tilgjengeliggjøring for publikum eller generelt enhver annen type utnyttelse, enten delvis eller komplett, av elementer nevnt i forrige avsnitt, er forbudt. Denne typen bruk kan kun utføres med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL og må uansett inneholde eksplisitte referanser til de nevnte opphavsrettighetene for intellektuell eiendom og til at eieren av disse er CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. Den eneste gjengivelse [utskrevet eller nedlastet] som er tillatt, er for privat bruk av innholdet som er tilgjengelig på nettstedet.

 1. Bruk av karakteristiske kjennetegn [varemerker, varenavn], er ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra de rettmessige eierne.

5.  Ansvarsfraskrivelse.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL er ikke ansvarlig for:

Generelt sett, angående upassende bruk av nettstedet eid av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL: Brukerne bør bruke nettstedet på en passende måte, i samsvar med vilkårene og betingelsene som allerede er nevnt, uten at CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL vil ha noe slags ansvar for misbruk eller feilaktig bruk.

Angående eventuelle tekniske problemer eller mangler: CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for endringer i tjenesten som skyldes strømnettsvikt, feil i nettilkoblingen, feil på serveren eller feil med andre ytelser.

Angående tredjeparters tilgang til systemet, vil CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL treffe de nødvendige tiltakene for å beskytte data og opplysninger disse har tilgang til, men uten å være ansvarlige for tredjeparters handlinger om disse etter å ha brutt seg gjennom de etablerte sikkerhetsanordningene får tilgang til nevnte data.

Denne nettsiden kan inneholde lenker til andre sider tilhørende tredjeparter, som CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL ikke kan kontrollere. De er inkludert for opplysningsformål, hvilket ikke innebærer at CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL aksepterer eller gir noen form for garantier for innholdet på disse sidene. Av denne grunn avviser CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL enhver form for ansvar forbundet med disse, og for de skader som i forbindelse med dem kan forvoldes på datasystem (utstyr og programmer), dokumenter eller filer, av en hvilken som helst grunn. Så langt det er mulig i forhold til gjeldende lovverk og forskrifter vil CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL ikke garantere pålitelighet, tilgjengelighet eller kontinuitet av denne nettsidens funksjoner eller av dens innhold, av tekniske grunner eller sikkerhets-, kontroll- og vedlikeholdsgrunner, grunnet feil ved serveren innholdet er lagret på eller ved andre mellomledd eller leverandører, grunnet angrep på datasystemet eller av hvilke som helst andre grunner som er utenfor deres kontroll, slik at de dermed er fritatt fra ethvert ansvar, direkte eller indirekte, for dette.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL er ikke ansvarlig for svikt, feil eller skader, direkte eller indirekte, som kan forvoldes på brukerens datasystem eller på filer og dokumenter lagret der og som skyldes eller kommer av dette datasystemets kapasitet eller kvalitet, eller skyldes tilstedeværelse av et virus eller annet skadelig program eller applikasjon på datamaskinen som brukes til å koble brukeren til nettstedet og dets innhold, kvaliteten på forbindelsen eller tilgangen til Internett, feil eller mangler ved nettleseren eller bruk av programvare som ikke er oppdatert til gjeldende versjon eller der brukeren ikke innehar korrekt brukerlisens.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL er fritatt for ansvar for fordringer i forbindelse med intellektuelle opphavsrettigheter til artikler eller bilder publisert i portalen deres, og på samme måte garanteres det ikke at innholdet på denne nettsiden er nøyaktig, sant og gyldig, uansett om det er eget, kommer fra tredjeparter, eller er lenker til andre nettsider, i alle tilfeller er de helt fritatt for enhver type ansvar i forbindelse med bruken av disse.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL er fritatt for ethvert ansvar som følge av enhver type fordring, inkludert betaling av advokathonorarer, for krav eller fordringer som kommer fra tredjeparter eller der grunnen er at BRUKEREN ikke har opptrådt i samsvar med våre betingelser for bruk, tilgang og personvern, eller andre fordringer der gjeldende lovverk ikke har blitt overholdt.

 1. Gjeldende lovgivning

Generelt sett er forholdene mellom CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL og brukerne av deres telematikktjenester, tilgjengelige på denne nettsiden, underlagt den spanske lovgivningen og jurisdiksjonen og der partene ved eventuelle tvister i forbindelse med denne avtalen er underlagt domstolene i Brukerens land (Spania).

Om en lovlig oppnevnt domstol finner at noen bestemmelse(r) i den gjeldende avtalen skulle være i strid med loven, vil denne/disse bestemmelsene bli endret slik at de så langt som mulig reflekterer partenes intensjoner, mens de andre bestemmelsene forsatt vil være gyldige og gjeldende.

 

Om bestemmelsene i den nåværende Avtalen skulle vise seg å være ugyldige eller ikke gjeldende, vil den delen som er gyldig og gjeldende, samt de andre bestemmelsene i Avtalen, fortsatt være gyldige og gjeldende.